بیوشیمی متابولیسم

بیوشیمی متابولیسم

پریا ایجاب-جلسه 1و2
پریا ایجاب-جلسه 3و4
ملیحه شاکر-جلسه 1و2
ملیحه شاکر-جلسه 3
ملیحه شاکر-جلسه 4
ملیحه شاکر-جلسه 5 و 6
ملیحه شاکر-جلسه 7 تا 9

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه